תקנון האתר

1.  כללי

1.1 האתר הינו חנות סחר וירטואלית המופעלת על ידי FEBPAIRS. (להלן: FEBPAIRS מפעילת האתר).

1.2 כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר FEBPAIRS, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט – בהתאם לבקשת הגולש – מספר התשלומים האפשרי, וסך כל תשלום. 

1.3 אתר FEBPAIRS מציע לעיתים מוצרים במבצעים מיוחדים, מבצעי הנחות מיוחדים. כל מבצע נוקב במשך תקופת תוקפו וההצעה לרכישת המוצר בהתאם לתנאי כל מבצע עומדת לגולש במהלך התקופה הנקובה בה.

1.4 אין כפל מבצעים, אלא אם כן צוין אחרת.

1.5 כל המבצע פעולת רכישה באתר FEBPAIRS (להלן: “מבצע הפעולה” ו/או “הרוכש”), מצהיר –בעצם ביצועה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר FEBPAIRS, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לוו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד  FEBPAIRS ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות על פי תקנון זה.

1.6 בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

 

2.  ביצוע ההזמנה

2.1 כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות, יש לבחור תחילה את המוצר או השירות. לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא, יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי, ואז הופך המשתמש ל”מבצע הפעולה”. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, שאם לא כן, לא תוכל  FEBPAIRS  להבטיח את ביצוע ההזמנה.

2.2 מיד לאחר ביצוע הפעולה, תבצע FEBPAIRS בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ההזמנה תירשם במחשבי  FEBPAIRS וניתן יהיה לראות את ההזמנה בקישור “כרטיס לקוח” שבאתר כ- 12 שעות לאחר סיום הרכישה. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה.

2.3 הרשמה ל- FEBPAIRS מהווה אישור מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת לקוחות  FEBPAIRS,אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של FEBPAIRS, אלא אם כן סימן מבצע הפעולה במהלך הרכישה כי אינו מעוניין בכך.

2.4 יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את FEBPAIRS. הרישום שנרשם במחשבי FEBPAIRS  יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

2.5  חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה ורק במידה המוצר שהזמין קיים במלאי החברה.

3.  מי זכאי לבצע פעולות רכישה

3.1 כל אדם מעל גיל 18 הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר  FEBPAIRS  ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/ או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר FEBPAIRS, רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה (לעיל ולהלן: “הרוכש”).

3.2 תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, לא תחייב פעולת הרכישה את  FEBPAIRS

3.3 תנאי מוקדם הינו היות המשתמש בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

3.4 פעולת רכישה של מוצרים באתר FEBPAIRS נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד, שהונפק בישראל על ידי חברת אשראי הפועלת כדין בישראל.

3.5 על המשתמש להיות בעל תא דואר ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

3.6  תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי FEBPAIRS הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

3.7 במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של FEBPAIRS לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה.

3.8 יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה FEBPAIRS זכאית לבטל  את ההזמנה.

3.9 לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי התא האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.

3.1 FEBPAIRS  רשאית למנוע ממשתמש להשתתף במכירות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

           1.המשתתף ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.

           2.המשתתף הפר תנאי מתנאי התקנון.

           3.המשתתף מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.

           4.המשתתף ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב- FEBPAIRS או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמה ו/או מי מבעלי החנויות ו/או מי מצד ג’ כלשהו.

           5.בכוונת המשתתף לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג’ ו/ או לסחור בו.

3.11 FEBPAIRS  תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי –  לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצרים.

3.12 הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית  והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

 

4.  המוצרים המוצעים לרכישה באתר  FEBPAIRS

4.1 FEBPAIRS  מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. ל- FEBPAIRS שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

4.2 תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הנו כי המוצר הנרכש מצוי במלאי FEBPAIRS ו/או במלאי הספק במועד האספקה הנדרש. היה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מן האתר עד למועד ביצוע הרכישה, לא תהיה FEBPAIRS מחויבת במכירת המוצר ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכש או לצד ג’, לרבות בגין רכישת המוצר אצל צד ג’ במחיר גבוה יותר, בכפוף לכך ש- FEBPAIRS תודיע לרוכש על העדר המוצר מן המלאי ותשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) ל- FEBPAIRS ו/או תבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה.  FEBPAIRS,רשאית להציע לרוכש מוצר חלופי שווה ערך.

4.3 חלק מן המוצרים יסופקו לרוכש על ידי גורם שלישי. במקרה זה יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם., FEBPAIRS  תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד FEBPAIRS  ו/או מי מטעמה ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם עיכובים באספקה.

4.4    כל מוצר המוצע לרכישה באתר FEBPAIRS ילווה בנתונים הבאים לפחות, בפרט או באמצעות תקנון זה:

            1.פרטי חברת FEBPAIRS.

            2.מפרט כללי של המוצר.

            3.מחיר המוצר ותנאי התשלום האפשריים.

            4.מחיר המשלוח. המחיר נכון למשלוח בתחומי מדינת ישראל בלבד, 

            5.דרך ומועד אספקת המוצר – מיום אישור חברת האשראי את                                                                                     

               פעולת הרכישה.

            6.התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף – לגבי מבצעים מיוחדים. לגבי יתרה 

              מוצרים, שאינם מוצעים לרכישה במבצע מיוחד, תוקף ההצעה הינה למשך

             תקופת הופעתה באתר  FEBPAIRS ובכפוף לתנאים המפורטים

             בתקנון זה.

            7.זהות חברת השירות.

5.  אופן ביצוע פעולת רכישה

5.1 רוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר  FEBPAIRS  ללא הגבלה, אלא אם צוין אחרת.

5.2 FEBPAIRS ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.

5.3 אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, ואליה בלבד.

5.4 פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של FEBPAIRS  בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי FEBPAIRS  תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.

5.5 מערכת המחשב של FEBPAIRS מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר FEBPAIRS, ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

6.  ביטול עסקת הרכישה

6.1  זכותו של הרוכש לבטל בכתב את עסקת הרכישה  על ידי הודעה בכתב למשרדי  FEBPAIRS בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג’ (ב)לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), לפי המאוחר.

6.2 בכל מקרה של בקשת רוכש לביטול העסקה לאחר שהמוצר כבר נשלח, על הרוכש להשיב המוצר על חשבונו באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא אל החנות ממנה נרכש.

6.3 לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העסקה וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהרוכש פתח את אריזתם המקורית.

6.4 תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה’ לחוק הגנת הצרכן.

6.5 יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר למחסני היצרן על ידי הרוכש, למעט אם הביטול נבע מפגם במוצר או עקב אי התאמתו לפרטים שהוצגו לגביו באתר   FEBPAIRS במסמך שנמסר לרוכש. 

6.6 בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, במידה ובחרת לבטל את העסקה, רשאית   FEBPAIRS לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או לגבות 100 ₪ (הנמוך מבניהם).

6.7 ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.

7.  תשלום

7.1 חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מידי לאחר רכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.

7.2 ברכישת מוצר בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית. על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר

8.  אחריות ושירות

8.1 כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר FEBPAIRS הינם חדשים וחלים לגביהם כללי האחריות והשירות הרגילים לגבי מוצרים מאותו סוג. האחריות הינה מיום תקינות המוצר בעת קבלתו ועד 14 יום. 

8.2 FEBPAIRS ומפעילי האתר אינם אחראים לפעולתם התקינה של המוצרים ואינם מעניקים למוצרים שירות, אלא אם צוין אחרת בעת רכישת המוצר.

9.  אספקת/הובלת המוצרים

9.1 FEBPAIRS  תדאג לספק כל מוצר הנרכש על ידך באתר, לכתובת בישראל שהקלדת בעת הרכישה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

9.2  FEBPAIRS תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. FEBPAIRS  מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי או מזומן כמפורט להלן.

9.3  FEBPAIRS לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי-הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של FEBPAIRS  לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב.

9.4 באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית FEBPAIRS תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש..

9.5 זמני אספקת המוצרים/ שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

9.6 דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית FEBPAIRS לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

9.7 בעת הספקת המוצר, רשאית FEBPAIRS לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצרים.

9. בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, על הרוכש להחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא ליבואן  FEBPAIRS על חשבונו של הלקוח.

10.   תנאים נוספים

 10.1 FEBPAIRS שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר FEBPAIRS

10.2 כל המחירים המוצגים באתר FEBPAIRS כוללים מע”מ. מחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח, אלא אם כן צוין אחרת.

10.3 תמונות המוצרים המוצגות באתר FEBPAIRS  הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.

10.4 במידה וגורמים ו/ או אירועים שאינם בשליטת FEBPAIRS יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשורת ובמערכת הנתונים של אתר FEBPAIRS, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 5%, רשאית FEBPAIRS  להודיע על ביטול עסקת הרכישה.

10.5 במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה  FEBPAIRS רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.

10.6 כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, אייקונים, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר הנם בבעלותה הבלעדית של FEBPAIRS ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים אלה ללא קבלת אישור מ FEBPAIRS  בכתב מראש.

10.7 בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

10.8 אין בהצגת המוצרים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם.

10.9 רישומי המחשב של FEBPAIRS בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

10.10 כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פיה פרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר או בדוא”ל, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.

10.11 אנו עושים הכול על מנת לשמור על פרטיות הלקוח ומתחייבים לא להעביר את פרטי האשראי לצד ג’ אלא בהוראת בית דין

התחברו אלינו

הרשמו וקבלו מבצעים מיוחדים